Ở phần 8 này này mình hướng dẫn về comment, cách tạo comment và bình luận trong wordpress và author ( liệt kê các bài viết thuộc tác giả ).

Comments.php

Tạo file comments.php, đây là giao diện phần bình luận dưới bài viết.

 • wp-content/themes/miniblog/comments.php
<?php
  $comments_arg = array(
    'form' => array(
      'class' => 'form-horizontal'
      ),
    'fields' => apply_filters( 'comment_form_default_fields', 
        array(
          'author' => '<div class="form-group">'.
                  '<label for="author">' . __( 'Họ và tên' ) . '</label> ' .
                  '<input id="author" name="author" class="form-control" type="text" size="30" />
                </div>',

          'email' => '<div class="form-group">'.
                  '<label for="email">' . __( 'Email' ) . '</label> ' .
                  '<input type="email" id="email" name="email" class="form-control" type="text" size="30" />
                </div>',

          'url'  => '<div class="form-group">'.
                  '<label for="url">' . __( 'URL' ) . '</label> ' .
                  '<input type="url" id="url" name="url" class="form-control" type="text" size="30" />
                </div>' )
        ),
        'comment_field'     => '<div class="form-group">' . 
                        '<label for="comment">' . __( 'Bình luận' ) . '</label><span>*</span>' .
                        '<textarea id="comment" class="form-control" name="comment" rows="3" aria-required="true"></textarea>' . 
                      '</div>',
        'comment_notes_after'  => '',
        'title_reply'      => 'Bình luận của bạn',
        'title_reply_to'    => 'Trả lời bình luận của %s',
        'cancel_reply_link'   => '( Hủy )',
        'comment_notes_before' => 'Địa chỉ email của bạn sẽ không công khai.',
        'class_submit'     => 'btn btn-primary',
        'label_submit'     => 'Gửi bình luận'
      ); 

  comment_form($comments_arg);
?>
  
<?php if ( have_comments() ) : ?>
  <div class="card my-4">
    <h5 class="card-header"><?php comments_number() ?></h5>
    <div class="card-body">
      <?php wp_list_comments(['callback' => 'mini_blog_comment']) ?>
    </div>
</div>
<?php endif; ?>

Sử dụng hàm comment_form để gọi khung bình luận. Hàm wp_list_comments để liệt kê các bình luận.

Mở file functions.php

Tạo hàm mini_blog_comment

function mini_blog_comment( $comment, $args, $depth ) {
    $GLOBALS['comment'] = $comment; 
    ?>
    <?php if ( $comment->comment_approved == '1' ): ?>
    <li class="media mb-4">
      <?php echo '<img class="d-flex mr-3 rounded-circle" src="'.get_avatar_url($comment).'" style="width: 60px;">' ?>
      <div class="media-body">
        <?php echo '<h5 class="mt-0 mb-0"><a rel="nofllow" href="'.get_comment_author_url().'">'.get_comment_author().'</a> - <small>'.get_comment_date().' - '.get_comment_time().'</small></h5>' ?>
        <p class="mt-1">
          <?php comment_text() ?>
        </p>

        <div class="reply">
          <?php comment_reply_link(array_merge( $args, array('reply_text' => 'Trả lời','depth' => $depth, 'max_depth' => $args['max_depth']))) ?>
        </div>
      </div>
    </li>
    <?php endif;
  }

Hàm mini_blog_comment dùng để tạo layout bình luận theo bootstrap 4

Cuối cùng ta mở file template-parts/content-single.php để chèn comment vào bài viết

<hr>
<div class="mt-3">
  <?php 
    if ( comments_open() || get_comments_number() ) {
      comments_template();
    }
  ?>
</div>

Kết quả ta được như hình sau:

code_12

Author.php

Đây là trang sẽ liệt kê danh sách các bài viết của tác giả

Tạo file author.php

 • wp-content/themes/miniblog/author.php

Copy nội dung file category.php vào author.php và thay nội dung trong H1

<h1 class="my-2 mb-4 page-header">
Tác giả:
  <small><?php the_author() ?></small>
</h1>

File code phần 8: miniblog_p8
Cám ơn bạn đã đọc bài viết, chúc bạn một ngày tốt lành.