Ở phần 9 mình sẽ viết class widget show các bài viết mới nhất ra sidebar.

Tạo folder widgets

 • wp-content/themes/miniblog/widgets

Tạo file mini_blog_widget_latest_post.php và chứa class mình đã viết như sau:

 • wp-content/themes/miniblog/widgets/mini_blog_widget_latest_post.php
<?php
  // Tạo Class mini_blog_latest_post
  class mini_blog_latest_post extends WP_Widget {
   
    function __construct() {
      parent::__construct(
       
      // Thông tin ID widget
      'mini_blog_latest_post', 
       
      // Tên widget
      __('Bài viết mới nhất', 'mini_blog'), 
       
      // Mô tả widget
      array( 'description' => __( 'Đây là widget show bài viết mới nhất', 'mini_blog' ), ) 
      );
    }
   
    // Frontend
    public function widget( $args, $instance ) {
      $title = apply_filters( 'widget_title', $instance['title'] );
      $sl =  apply_filters( 'widget_sl', $instance['sl'] );

      echo $args['before_widget'];
      if ( ! empty( $title ) )
      echo $args['before_title'] . $title . $args['after_title'];
       
      $posts = get_posts(
        array(
          'numberposts'  => $sl,
          'orderby'    => 'date'
        )
      );

      if( empty( $posts ) ) return '';

      $out = '<div class="card-body">';

      foreach( $posts as $post )
      {
        $out .= sprintf( 
          '<div class="media mb-3">
            <img src="%s" class="mr-3 post-small img-thumbnail">
             <div class="media-body">
              <h6 class="mt-0"><a href="%s">%s</a></h6>
              <small>%s</small>
             </div>
            </div>',
          get_the_post_thumbnail_url($post->ID, 'post-small'),
          get_permalink( $post ),
          esc_attr( wp_trim_words($post->post_title, 12 ) ),
          esc_html( get_the_category( $post->ID )[0]->cat_name )
        );
      }
      $out .= '</div>';
      echo $out;
      echo $args['after_widget'];
    }
           
      // Backend 
    public function form( $instance ) {
      if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
        $title = $instance[ 'title' ];
      }
      else {
        $title = __( '', 'mini_blog' );
      }

      if ( isset( $instance[ 'sl' ] ) ) {
        $sl = $instance[ 'sl' ];
      }
      else {
        $sl = __( '', 'mini_blog' );
      }

      ?>
        <p>
        <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>"><?php _e( 'Tiêu đề:' ); ?></label> 
        <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'title' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'title' ); ?>" type="text" value="<?php echo esc_attr( $title ); ?>" />
        </p>

        <p>
        <label for="<?php echo $this->get_field_id( 'sl' ); ?>"><?php _e( 'Số lượng:' ); ?></label> 
        <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id( 'sl' ); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name( 'sl' ); ?>" type="number" value="<?php echo esc_attr( $sl ); ?>" />
        </p>

      <?php 
    }
         
    
    public function update( $new_instance, $old_instance ) {
      $instance = array();
      $instance['title'] = ( ! empty( $new_instance['title'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['title'] ) : '';
      $instance['sl'] = ( ! empty( $new_instance['sl'] ) ) ? strip_tags( $new_instance['sl'] ) : '';

      return $instance;
    }
  }

Mở file functions.php và chèn file này vào bằng require_once;

require_once get_template_directory() . '/widgets/mini_blog_widget_latest_post.php';
function mini_blog_load_widget_latest_post() {
    register_widget( 'mini_blog_latest_post' ); // gọi ID widget
  }
  add_action( 'widgets_init', 'mini_blog_load_widget_latest_post' );

Vào phần Widget trong backend WP

Kết quả khi ra ngoài trang chủ:


Như vậy sau 9 phần, mình đã hướng dẫn cho các bạn cơ bản của một theme trong Wordpress, hi vọng giúp ích cho bạn.
File code phần 9: miniblog_p9
Cám ơn bạn đã xem bài viết, chúc bạn một ngày tốt lành.