Tiếp theo phần một mình sẽ tiến hành viết Hello World và loại bỏ public trên đường dẫn của Laravel.

Mình sẽ tạo domain: https://laravel6.local, cách tạo domain ảo bạn có thể xem qua bài này:

https://lar.vn/tao-virtual-host-tren-mamp-voi-domain-local.html

Nếu không bạn có thể dùng mặc định là: http://localhost/laravel6 hoặc http://localhost:8080/laravel6.

2. Viết Hello World trong Laravel.

Ở lần đầu truy cập bạn sẽ gặp phải thông báo lỗi sau: Porbidden - You don't have permission


Thật là quái thật, tự nhiên lỗi Forbidden? vậy thử truy cập http://laravel.local/public. Ok, hiện như hình là thành công.

2.2 Xóa Public trên đường dẫn trong Laravel

Mặc định Laravel sẽ kèm theo /public, vởi vì index.php nằm trong thư mục này mà. Thư mục root đâu có file index.php đâu mà chạy.

Nhưng tôi muốn xóa /public Laravel đi cho đường dẫn thân thiện thì sao? Hay là ta đưa tất cả các file trong thư mục public ra thư mục root?

Chạy được đó nhưng cách này mình khuyên là không nên nhé, bởi vì Laravel đã cố tình đặt index.php trong thư mục public, để tránh việc hacker có thể khai thác các tệp, log của Laravel. Vì thế để xóa public trên đường dẫn trong Laravel bạn chỉ cần tạo file .htaccess có nội dung như sau:

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
</IfModule>

# Disable index view
Options -Indexes

# Hide a specific file
<Files .env>
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>


Thử truy cập lại: http://localhost6.local bạn sẽ thấy Logo Laravel nghĩa là đã thành công.

Bạn lưu ý cách này chỉ áp dụng với domain ảo, không áp dụng với http://localhost/laravel6 thế nên việc tạo domain ảo sẽ ứng dụng giống như khi bạn dùng domain thật.

2.3 viết Hello World

Bạn truy cập vào file web.php trong thư mục routes và cập nhật lại như hình

Mở trình duyệt web:


Vậy là kết thúc bài thứ 2, đón chờ bài thứ 3 nhé, cám ơn bạn đã đọc.