Biến (Variables) là gì? tại sao gọi là biến mà không đặt tên là bi, bo, bom. Biến ở đây nghĩa là một giá trị chứa nội dung có thể thay đổi được.

PHP hỗ trợ các kiểu biến sau:

 • Boolean ( True or False)
 • Integer
 • Floating point
 • String
 • Array
 • Object
 • Resources
 • Null

Nhiều thế đấy nhưng bạn chỉ cần nắm các dạng chính sau: String, Boolean, Null, Array, Object sẽ được sử dụng rất nhiều trong dự án.

Những lưu ý bạn cần phải nắm khi đặt tên biến

 • Biến trong PHP bắt đầu bởi dấu đô la ($) ví dụ: $lar
 • Ký tự giới hạn từ a-z, A-Z, 0-9
 • Tên của biến có thể bao gồm chữ, số và gạch dưới ví dụ: $tong_huynh15
 • Tên của biến có thể bắt đầu sau $ là chữ hoặc gạch chân như $_lar
 • Biến trong PHP phân biệt chữ hoa và thường như $lar$Lar là 2 biến khác biệt nhau
 • Sử dụng _ gạch dưới (underscores) cho các biến toàn cục (global) ví dụ:$_POST, $_GET
 • Tuyệt đối không được bắt đầu sau $ là số như $123lar
 • Biến không được đặt ký tự đặc biệt như $lar&notok

Cách viết trong thực tế

Có rất nhiều cách đặt tên biến, ví dụ: $abc_xyz,$camelCase... tùy vào mỗi người, riêng bản thân mình thì hay viết $camelCase (kiểu lạc đà, chữ đầu viết thường, còn lại viết hoa) và mình cũng recommended bạn nên dùng cách viết này:

$hoTen = "Huỳnh Tòng";
$gioiTinh = "Nam";
$uuDiem = "18cm";

Xuất giá trị của biến

Để xuất giá trị của biến thì chúng dùng echo hoặc print

$lar = 5;
echo $lar; //kq: 5
print $lar; //kq: 5

Ứng dụng thực tế

Ở bài học trước mình cũng đã có nói là để xuất một chuỗi thì ta dùng "" hoặc '' vậy ở bài này mình sẽ dùng echo để xuất giá trị kèm biến

$name = 'Tòng';
// Sử dụng ""
echo "Tôi tên là $name"; //kq: Tôi tên là Tòng
// Sử dụng ''
echo 'Tôi tên là $name'; // kq: Tôi tên là $name ( không có kết quả )

Xem demo:
code99

Tại sao dùng "" lại có kết quả còn '' thì không ?

Vì trong PHP bạn chỉ có thể xuất biến $lar khi biến nằm trong "" còn muốn sử dụng với '' bạn cần phải nối chuỗi và biến lại.

Nối chuỗi trong PHP

Để nối chuỗi trong PHP bạn có thể dùng dấu chấm . hoặc dấu , mình thì recommended dấu chấm.

$name = 'Tòng';
echo 'Tôi tên là '.$name; // kq: Tôi tên là Tòng

Xem demo:
code100

Kết thúc bài này, hi vọng bạn có thể nắm được biến cơ bản trong PHP, nếu có thắc mắc gì vui lòng comment bên dưới giúp mình nhé.

Xin cám ơn.