Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn bình luận của Google và Facebook vào website, việc chèn nó vào website rất đơn giản.

Bình luận của Google

Chèn bình luận vào nơi bạn muốn, có thể là dưới chân bài viết

<script src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<div id="comments"></div>
<script>
gapi.comments.render('comments', {
  href: window.location,   // Tự động lấy đường dẫn hiện tại của bài viết
  width: '624',        // Độ rộng của khung bình luận
  first_party_property: 'BLOGGER',
  view_type: 'FILTERED_POSTMOD'
});
</script>

Nếu muốn đếm số lượng bình luận:

<g:comments>: <g:commentcount href="[URL]"></g:commentcount>

[URL]: bạn chèn đường dẫn bài viết muốn đếm

Nếu muốn chỉnh độ cao khung bình luận, bạn chèn CSS sau:

.parent {
  position: relative;
  height: 240px;
  overflow: hidden;
}

Bình luận Facebook

1 ID App Facebook Xem thêm ( mục đích để quản lý bình luận, thống kê)

Link tạo ID App Facebook: https://www.facebook.com/pages/create

Bước 1: Chèn đoạn mã ở trước phần </body>

<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12&appId=15934456954027355&autoLogAppEvents=1';
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Ví dụ: ID App của mình ở đây là: 15934456954027355. Bạn thay ID ứng dụng của bạn vào ở đoạn mã trên:

Bước 2: Chèn đoạn mã html vào nơi bạn muốn ví dụ: phía dưới bài viết

<div class="fb-comments" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments#configurator" data-width="100%" data-numposts="50"></div>
 1. data-numposts="50" thay 50 bằng số lượng bình luận muốn hiển thị
 2. data-href="XXXX" thay XXXX là đường dẫn của bài viết
 3. data-width="100%" thay 100% là độ rộng của khung bình luận

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, nếu có gì sai xót vui lòng bình luận ngay bên dưới, hãy share bài viết nếu bạn cảm thấy có ích cho mọi người.