Helper là những hàm trợ giúp mình tự thêm hoặc có sẵn giúp hỗ trợ trong dự án, việc sử dụng helper là điều cần thiết, ví dụ bạn muốn tương tác dữ liệu với Controller, View, Model chúng ta có thể dùng Helper để làm điều đó.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo Helper đơn giản trong Laravel.

Hàm mình muốn tạo là xuất ra giá trị tên của bất kỳ ai

hello("Tôi tên là Huỳnh Tòng");

Tạo thư mục Helpers và HelperServiceProvider

Tạo thư mục Helpers nằm trong thư mục app

Kế đến mở cmd và gõ lệnh sau ( Hoặc bạn có thể tạo thủ công )

php artisan make: provider HelperServiceProvider

Bạn sẽ có file app\Providers\HelperServiceProvider.php và ở register bạn chèn đoạn mã sau dùng để gọi các helper bạn sẽ tạo trong thư mục Helpers.

foreach (glob(app_path().'/Helpers/*.php') as $filename){
  require_once($filename);
}

Đăng ký HelperServiceProvider.php
Truy cập vào config/app.php và chèn vào providers

 App\Providers\HelperServiceProvider::class,

Tạo helper

Trong thư mục App\Helpers mình sẽ tạo file CustomHelper.php

if (!function_exists('hello')) {
  function hello($name)
  {
    return 'Hello ' . $name . '!';
  }
}

Sử dụng helper

Bây giờ bạn có thể dùng hàm hello() ở bất cứ đâu bạn muốn, ví dụ ở trong view:

{{ hello('tôi tên là Tòng') }}

Cám ơn bạn đã đọc bài viết, hi vọng qua bài này bạn có thể tự tạo các file helper theo ý bạn mong muốn