Array trong PHP là dạng cấu trúc nhiều phần tử được chứa trong 1 biến.

Khi một biến chứa nhiều phần tử ta sẽ nghĩ đến array và hôm nay mình sẽ học cách tạo và duyệt mảng trong PHP

Mảng một chiều

<?php
  $a = array("Đồng", "USD", "Vàng");
  // Ta sẽ tạo một biến $a chứa nhiều phần tử
  
  // Để lấy giá trị của biến $a ta dùng
  echo $a[0]; // Đồng
  echo $a[1]; // USD
  echo $a[2]; // Vàng

Bạn thấy đó, mỗi giá trị sẽ ứng với 1 key, và key sẽ bắt đầu từ số 0.

Giờ đặt trường hợp tôi không muốn key là số nữa, tôi muốn là chuỗi có được không? Xin thưa là được nhé, xem ví dụ bên dưới

<?php
  $a = array("a" => "Đồng", "b" => "USD", "c" => "Vàng");  
  // Để lấy giá trị của biến $a ta dùng
  echo $a["a"]; // Đồng
  echo $a["b"]; // USD
  echo $a["c"]; // Vàng
  
  // lưu ý cấu trúc sẽ có dạng "chuỗi" => "giá trị"

Mảng đa chiều

Giờ tôi có một ví dụ, mỗi người học sinh đều có các giá trị sau: tên, cân nặng, ngày sinh như vậy mỗi học sinh sẽ là 1 mảng và các mảng sẽ cách nhau bằng dấu phẩy ,

<?php
  $danh_sach = array(
    array(
      'name' => 'Huỳnh Tòng',
      'weight' => '30kg',
      'birthday' => '20/2/2019',
      'power' => array(
        'hk-1' => 2.3,
        'hk-2' => 6.8,
      )
    ),
    array(
      'name' => 'Mai Xuân',
      'weight' => '28kg',
      'birthday' => '10/5/2019',
      'power' => array(
        'hk-1' => 9.3,
        'hk-2' => 4.8,
      )
    ),
    array(
      'name' => 'Bé Xíu',
      'weight' => '18kg',
      'birthday' => '30/7/2019',
      'power' => array(
        'hk-1' => 6.3,
        'hk-2' => 7.8,
      )
    )
  );

Trường hợp 1: lấy thông tin từng thành viên trong lớp

<?php
  // Ví dụ tôi muốn lấy học sinh tên bé Xíu, sẽ có key = 2
  echo 'Tên: '. $danh_sach[2]['name'];
  echo '<br>';
  echo 'Cân nặng: '. $danh_sach[2]['weight'];
  echo '<br>';
  echo 'Ngày sinh: '. $danh_sach[2]['birthday'];
  echo '<br>';
  echo 'Học kỳ 1: '. $danh_sach[2]['power']['hk-1'];
  echo '<br>';
  echo 'Học kỳ 2: '. $danh_sach[2]['power']['hk-2'];

Trường hợp 2: lấy tất cả thông thành viên trong lớp

Ta sẽ sử dụng hàm foreach để duyệt

<?php
  foreach($danh_sach as $hoc_vien){
    echo 'Tên: '. $hoc_vien['name'];
    echo '<br>';
    echo 'Cân nặng: '. $hoc_vien['weight'];
    echo '<br>';
    echo 'Ngày sinh: '. $hoc_vien['birthday'];
    echo '<br>';
    
    foreach($hoc_vien['power'] as $v){
      echo 'Học kỳ 1: '. $v['hk-1'];
      echo '<br>';
      echo 'Học kỳ 2: '. $v['hk-2'];
    }
    echo "<hr>";
  };

Hi vọng ở bài array cơ bản này, bạn sẽ có những khái niệm và cách sử dụng ở dự án của bạn