Sau đây sẽ là các hàm cần thiết khi sử dụng Advanced Custom Fields để thiết kế giao diện hay sử dụng khi chèn trong theme của bạn.
26083733686_1a7617c75a_b

Xuất một giá trị của field

Ta sử dụng hàm the_field() để xuất giá trị của field, chỉ sử dụng khi chắc chắn field đó luôn có giá trị.

<?php the_field( 'ten_field' ); ?>

Lấy giá trị của field và gán vào một biến

Ta sử dụng hàm get_field() để lấy giá trị của một field, trong trường hợp ta muốn dùng để kiểm tra kết quả hay chưa chắc field đó tồn tại.

<?php 
  // Gán field ra 1 biến là $item
  $item = get_field( 'ten_field' );
  // Kiểm tra sự tồn tại của $item
  if( $item ){
    echo "Xuất một giá trị gì đó";
  }
?>

Debug một field

Ta sử dụng hàm print_r() để debug một field bất kỳ.

<?php 
  print_r( get_field( 'ten_field' ) ); 
?>

Lặp giá trị của một mảng

Khi giá trị của field đó là mảng, ta cần sử dụng hàm foreach() để lặp mảng

<?php 
  $items = get_field( 'ten_field' );
  if( $items ){ ?>
    <ul>
      <?php foreach( $items as $item ){ ?>
        <li><?php echo $item ?></li>
      <?php } ?>
    </ul>
  <?php }
?>

Lấy giá trị của field từ Taxonomy Term

Sử dụng get_field( 'field', '{term_name}_{term_id}' )

<?php 
  $item = get_field( 'ten_field', 'post_tag_4' );
?>

Lấy giá trị của field từ một User nào đó

Sử dụng get_field( 'field', '{user}_{user_id}' )

<?php 
  $item = get_field( 'ten_field', 'user_4' );
?>

Lấy giá trị từ Option Page

<?php 
  $item = the_field( 'ten_field', 'option' );
?>

Cám ơn bạn đã đọc, hẹn gặp bạn ở bài sau.